จดทะเบียนบริษัทชาติตระการ

"จดทะเบียนบริษัทอำเภอชาติตตระการ  บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

จดทะเบียนอำเภอชาติตระการ

อำเภอชาติตระการห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 118 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) อำเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย) และอำเภอนครไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอวังทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวัดโบสถ์

อำเภอชาติตระการแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

1. [ป่าแดง] 12 หมู่บ้าน  2. [ชาติตระการ]  9 หมู่บ้าน  3. [สวนเมี่ยง] 10 หมู่บ้าน  4. [บ้านดง] 16 หมู่บ้าน  5. [บ่อภาค]  16 หมู่บ้าน  6. [ท่าสะแก]  9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องที่อำเภอชาติตระการ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลป่าแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าแดงและตำบลท่าสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าแดง)
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชาติตระการทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อภาคทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะแก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าแดง)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

รับจดทะเบียนบริษัท : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า : จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท วัน แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

โปรโมชั่น! จดทะเบียนบริษัท

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................